TAK czy NIE?

Odpowiedź Pana Wójta Żaby na wniosek w sprawie prac komisji w 2013 r .
img

Dlaczego zostało odebrane popękane ogrodzenie i to jeszcze zapłacone dwa razy .
Dlaczego zostało odebrane popękane ogrodzenie i to jeszcze zapłacone dwa razy .Raport przedstawiony dziś przez wójtów na spotkaniu z dziennikarzami:
„Protokół z prac komisji w składzie: 

1. Tadeusz Klimek – Przewodniczący -
Wice Wójt w poprzedniej kadencji 2010-2014 na zdjęciu poniżej osoba trzymająca dokumenty w ręce prosimy o zwrócenie uwagi co to jest za dokument według naszej oceny to wyrok sądowy .
2. Katarzyna Szybiak – członek komisji - Obena Pani Wice Wójt
3. Mirosław Skowronek – członek komisji - Kierownik referatu inwestycji gminy Prawdy i Rozwoju

 
 http://limanowa.in/wydarzenia/news%3Bwladze-przedstawily-wyniki-prac-komisji,15020.html      
 
http://www.urzedasy.info/nwm/688/raport-w-sprawie-gminnej-spec-komiscji-


To co Pan Wójt nazywa Raportem jest w  poniższym Linku –
http://www.urzedasy.info/nwm/688/raport-w-sprawie-gminnej-spec-komiscji- 
Ad. 2
Boisko sportowe wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Rabie Niżnej. 

Boisko zostało zakończone i oddane do użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Limanowej 19.11.2010r. 

Podstawowym zarzutem dotyczącym funkcjonowania obiektu jest zaleganie wody na płycie boiska podczas deszczu i po opadach deszczu oraz w czasie roztopów. Ponadto pan Niżnik Podnosi w swojej skardze zmianę spadku boiska w stosunku do projektu, niezgodne z projektem posadowienie słupów oświetleniowych boiska (zamiast po zewnętrznej stronie słupy posadowiono wewnątrz ogrodzenia),
Panie Wójcie gdzie jest wpis w dzienniku budowy na temat tych zmian ? - takich pism i innych to można napisać ile się chce ponieważ papier wszystko przyjmie .
oraz wykonanie niezgodnego z projektem murku pod ogrodzeniem co stanowi zagrożenie dla użytkowników boiska.
 Panie Wójcie zagrożenie to stwarza wystający chodnik i piłkochwyt wybudowane nie zgodnie z projektem .  Pan Wójt o tym wie i nie daj Boże jak się komuś coś stanie to będzie pierwszym który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności , ponieważ mając taka możliwość ze względu iż boisko było jeszcze na gwarancji a chodnik i piłkochwyt jest wybudowany nie zgodnie z projektem mógł Pan zażądać od wykonawcy poprawy tego w ramach gwarancji .
Kolejnym zarzutem było brak odpowiedniej ilości studni odwodnieniowych boiska, zaniżona niweleta płyty boiska w stosunku do zaprojektowanej, wykonanie niezgodnie z projektem koryt betonowych wzdłuż ogrodzenia od strony rzeki Raby - po wewnętrznej stronie ogrodzenia, niezgodne z projektem posadowienie piłkochwytów od strony budynku zaplecza,


brak tłucznia w warstwie odsączającej korpusu boiska. Wymienione zastrzeżenia wpisano w notatce z dnia 08.05.2013r. spisanej na obiekcie w obecności Pana Kazimierza Niżnika, Sołtysa wsi Raba Niżna Bolesława Masłowca oraz przedstawicieli Komisji Gminnej i pracownika prowadzącego inwestycję. 
 Gdzie jest tłuczeń 3- trzy warstwy i to trzech różnych frakcjach . Wójt pisze że była badana cytat z raportu - Ustalono, że warstwa podbudowy ma miąższość około 30cm i jest jednolita (nie można było w dniu kontroli wyodrębnić zakładanych w projekcie dwóch warstw podbudowy . Nasuwa się scena z ,,Sami Swoi '' jak pomalowali świnię i chcieli wmówić że jest to dzik . Panie Wójcie Żabo jak się nie wbuduje tłucznia to jak można wyodrębnić warstwy ani wtedy ani nigdy .

Nasza redakcja zleciła geodezyjny pomiar wysokości płyty boiska i chodnika . Pomiar został wykonany urządzeniem satelitarnym którego błąd wynosi max do 2cm . Przerywane linie w pokazują jak miał być wykonany drenaż płyty boiska .Do kanału Infiltracyjnego oznaczonego literami KO miały być wykonane przykanaliki zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poniżej . Sączki miały być rozmieszczone na płycie boiska co 6-ść metrów a ich długość według przedmiaru robót miała mieć w sumie długość 997 mb .Na zdjęciu powyżej widać rurę do której jest wpinana rura drenacyjna żółta na takiej głębokości powinien być ułożony drenaż a nie tak płytko jak to jest wykonane . 


W związku z tym, że nie upłynął jeszcze okres gwarancji niniejszej inwestycji (36 miesięcy od protokołu odbioru końcowego) , zobowiązano Referat Inwestycji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w obecności przedstawicieli komisji gminnej. Przeglądu gwarancyjnego dokonano w dniu 03.06.2013r. W trakcie przeglądu dokonano oględzin obiektu oraz analizy dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów przedstawionych w notatce z dnia 08.05.2013r. 

Komisja ustaliła co następuje: 
W trakcie budowy boiska dokonano zmian z projekcie. Zmiany były podyktowane sytuacją jaka powstała po bardzo intensywnych opadach deszczu na wiosnę 2010r. i zagrożeniem jakie pojawiło się dla nowobudowanego obiektu od strony rzeki Raby. To głównie spowodowało, w przeświadczeniu ówczesnych władz gminy, konieczność zmiany i większej ochrony obiektu. Dlatego po uzgodnieniu z projektantem, kierownikiem robót, inspektorem nadzoru, na wniosek Wójta Gminy Tadeusza Patality, dokonano zmian w projekcie polegających na: 

1. Zmianie spadku płyty boiska z projektowanego czterostronnego ( kopertowego 0,5%) na jednostronny od strony budynku w kierunku rzeki Raby. 

Ciecie kosztów 1 400 ton  materiału zaoszczędzono i robocizny  przez wykonawcę przy aprobacie i zgodzie  gminnego układu  i z powodu nie wykonania drenażu aby w razie czego woda mogła po murawie spłynąć ponieważ nie odbierze jej drenaż  ponieważ nie został wykonany ale przez gminę zapłacony .

2. Przeniesieniu słupów oświetleniowych od strony rzeki i umieszczenie ich wewnątrz ogrodzenia.
Jeśli było by wykonane zabezpieczenie od strony rzeki Raby nie było problemu że woda może obmyć słupy oświetleniowe ale to przecież kosztuje na co i po co to wykonywać jak gmina i tak za to zapłaci ?. 

3. Podniesieniu cokołu pod ogrodzeniem w celu dodatkowego zabezpieczenia na wypadek zalania.
Nie prawda cokół wyszedł wyższy z powodu zaniżenia płyty boiska .

4. Zrezygnowano z ubezpieczania skarp poza ogrodzeniem płytami typu IOMB.
- Dla czego zostało za to zapłacone jeśli zostało nie wykonane pokazują to protokoły i faktury .

5. Wykonaniu dodatkowego odwodnienia w postaci koryt betonowych po wewnętrznej stronie ogrodzenia 
Gdy by był wykonany drenaż to nie potrzebne były by koryta - na to właśnie na boisku jest projektowany drenaż  . W związku z tym  nie został wykonany że był bardzo duży koszt zwłaszcza robocizny. Przekopać 997 metrów tj. 1-den kilometr odwodnienia i to ułożyć ze spadkami i zasypać kamieniem drenacyjnym to jest masa roboty . Pozycja w kosztorysie poniżej 202 . Nie wykonane kierownik robót Czesław Stożek wpisuje wykonanie a Inspektor Nadzoru Józef Stożek podpisuje w dzienniku budowy odbiór zjęcie z dziennika budowy pod kosztorysemWszystkie te zmiany zostały zakwalifikowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej jako zmiany nieistotne, nie wymagające zmiany pozwolenia na budowę i uzyskania nowej decyzji. Obiekt został odebrany i przekazany do użytkowania przez PINB. 

Odnośnie pozostałych zarzutów komisja ustaliła co następuje: 
Na płycie boiska w wielu miejscach zalega woda po opadach. Sytuacja taka miała miejsce w dniu 08.05.br. kiedy po opadach w nocy (burza), na obiekcie zalegała w wielu miejscach woda pomimo że od opadów deszczu minęło kilkanaście godzin. W dniu przeglądu tj. 03.06.br sytuacja z zalegającą wodą się powtórzyła, z tym że w dniu poprzednim i w dniu oględzin opady były ciągłe. W związku z powyższym komisja zobowiązała wykonawcę do dokonania sprawdzenia drożności drenażu boiska oraz wykonanie odkrywek w celu sprawdzenia zastosowanych materiałów do wykonania podbudowy obiektu. Wykonawca zobowiązał się w ramach gwarancji wykonać w razie koniczności dodatkowy drenaż na części boiska, gdzie zalega najwięcej wody. 

W związku z tym, że komisja nie mogła zlokalizować studni odwodnieniowych boiska wykonawca poinformował, że studnie odwodnienia boiska zostały zakryte cienką warstwą ziemi a jedna ze studni zlokalizowana jest pod chodnikiem. Zobowiązał się odkryć wszystkie studnie odwodnienia. Zobowiązano wykonawcę do usunięcia wskazanych usterek w miesiącu lipcu br. 

Kontroli wykonanych przez Wykonawcę prac mających na celu usunięcie usterek wskazanych podczas przeglądu gwarancyjnego dokonano w dniu 01.08.2013r. Komisja ustaliła, że drenaż pod płytą boiska jest drożny.

Dodatkowo Wykonawca w ramach gwarancji (01.08.2013r.  data kontroli przez spec komisje )w miejscach gdzie najbardziej zalegała woda w czasie opadów tj. od strony rzeki Raby. Łączna długość wykonanego drenażu wynosi około 30m. Remont jeśli można nazwać to remontem zaczął sie w dniu 21.10.2013r i mial trwać do 31.07.2014 roku .Szron na trawie pokazuje kiedy była robiona fuszerka z drenażem więc dlaczego kłamią na temat sprawdzania drożności drenażu .
Poniżej pokażemy jak miał być wykonany drenaż zgodnie z projektem . 

Panie Wójcie chyba że sierpniu były przymrozki w gminie Prawdy i Rozwoju wszystko jest możliwe przy tak transparentnym i prawdomównym i uczciwym Włodarzu Gminy .w miejscach gdzie najbardziej zalegała woda w czasie opadów tj. od strony rzeki Raby. Łączna długość wykonanego drenażu wynosi około 30m. W związku z licznymi zagłębieniami terenu, w których stagnuje woda, Wykonawca zobowiązał się wykonać wyrównanie terenu i wymianę zniszczonej trawy. W celu sprawdzenia z jakiego materiału wykonano podbudowę pod płytą boiska dokonano 4 odkrywek w różnych miejscach na powierzchni boiska. Jedna odkrywka była wykonana w obecności komisji. Ustalono, że warstwa podbudowy ma miąższość około 30cm i jest jednolita (nie można było w dniu kontroli wyodrębnić zakładanych w projekcie dwóch warstw podbudowy tj. 12cm warstwy wegetacyjnej oraz 12 cm warstwy odsączającej (Łączna grubość podbudowy wg projektu miała wynosić 24cm.) Różnice w grubości podbudowy wykonawca tłumaczył zmianą spadku płyty boiska w wyniku czego od strony budynku warstwa podbudowy jest grubsza. Co do składu podbudowy komisja nie może bez specjalistycznych badań precyzyjne stwierdzić , czy zostały zastosowane właściwe materiały. 
Spadek boiska wg mapy powykonawczej nie jest wystarczający, od połowy boiska patrząc od strony budynku, wg danych z mapy powykonawczej teren zamiast opadać nieznacznie podnosi się, co może dodatkowo potęgować zaleganie wody. 


Piłkochwyt od strony budynku został wykonany zgodnie z projektem. 


Wartość inwestycji wg umowy z Wykonawcą: 1339696,77zł. brutto. Roboty dodatkowe (w tym: podniesienie cokołu ogrodzenia od strony rzeki, wykonanie odwodnienia wzdłuż ogrodzenia, utwardzenie kostką brukową wjazdu na teren boiska): 33582,35zł. brutto

Wykonawcą inwestycji była Firma: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Czesław Stożek 34-734 Kasinka Mała 491
Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Pan inż. Józef Stożek. 

Wnioski komisji: 
Komisja stwierdziła poważne błędy w wykonaniu płyty boiska, które mogą wpływać na właściwą eksploatację obiektu i jego trwałość. Wykonawca uznaje za słuszne zarzuty dotyczące płyty boiska i tłumaczy je niedostatecznym doświadczeniem w wykonywaniu podobnych prac. Przyczyną stagnowania wody jest nadmierne zagęszczenie warstwy nośnej i odsączającej pod płytą boiska . W związku z powyższym Wykonawca zobowiązał się wykonać w ramach gwarancji dodatkowy drenaż boiska oraz monitorować, czy zastosowane rozwiązanie będzie wystarczające. W sytuacji braku wymaganych efektów należy rozważyć zobowiązanie Wykonawcy do wymiany całej płyty boiska. W związku z wykryciem wad i co za tym idzie prowadzonymi nadal pracami w ramach gwarancji na obiekcie, Inwestorowi przysługuje dodatkowy okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace. 


 Nasza redakcja pokaże kilka wyników z naszego śledztwa dziennikarskiego 

- Wadliwe wykonanie kanalizacji opadowej od budynku zaplecza
 Film pokazujący jak jest wykonana kanalizacja

 
 Z  nie odpowiedniego materiału  czyli studnie według projektu i przedmiaru robót miały być średnicy fi 1000 czyli szerokości 1-nego
metra  betonowe lub z tworzywa a są założone kawałki lichej rury karbowanej średnicy fi 315 takiej rzecz byle kto nie wymyśli i nie odbierze .                                                                                    Dla poglądu  zdjęcia  jaka były w projekcie i kosztorysie a za co zapłaciła gmina  . Na filmie jest pokazane co włożyli - jak to nazwać na pewno nie jest studnia jaka była w projekcie i kosztorysie poniżej jest
zdjęcie z pozycji przedmiaru robót  kosztorysu -213 

Miały być studnie jak
pokazane powyżej  a co jest to widać na - https://www.youtube.com/watch?v=XNR1i7u4gTQ
 Widać co jest założone zamiast studni kawałek rury postawiony pionowo na rurze i wycięta dziura w rurze do tego rury najcieńsze czyli najtańsze . Na odcinku wokół budynku założone rury fi 110 a miały być fi 160 jak w projekcie a zawsze kanalizację na zewnątrz wykonuje się rurą minimum fi 160 . Należy zwrócić uwagę że do tych prowizorycznych studni nie są wprowadzone rury od rynien a te studnie właśnie na to są . Najbardziej haniebną rzeczą jest głębokość posadowienia w naszej strefie klimatycznej i zgodnie ze sztuką budowlaną jak i zgodnością z projektem minimalna głębokość posadowienia rur to jest 120 cm przykrycia mierzone od góry rury . 

Poniżej mapa graficzna Polski pokazującą strefy zamarzania gruntu w Polsce .

 Na boisku w Rabie Niżnej kanalizacja ma 10cm przykrycia ziemią i rurą fi 110 zamiast fi 160 .
 Mamy rysunek przekroju tylko tak akurat jest zrobiony że obcięte są rzędne czyli głębokości posadowienia  dna kanału ale zawsze można zażądać od gminy  dokumentację projektową na pewno minimalna głębokość jest 120 cm . Jak jest wykonane to widać na poniższym zdjęciu .Czy Wójt Bolesław Żaba i jego komisja mówią i piszą prawdę  ?.

Komisja stwierdzila że - Piłkochwyt od strony budynku został wykonany zgodnie z projektem. 

Jest to nie prawda ponieważ  piłkochwyt  miał być zlokalizowany na środku chodnika w linii słupa oświetleniowego co potwierdza projekt załączmy powiększony fragment tego projektu oraz zdjęcie jak jest wykonane . Po niżej zamieściliśmy zdjęcia z fragmentu gdzie niebieska linia pokazuje w którym miejscu miał być postawiony piłkochwyt  w linii słupa oświetleniowego miejsce pokazuje odnośnik do  nr 14 .

Czy tak ma być wykonany drenaż ?.

Od kiedy to rury drenacyjne mają być poniżej jak rura odprowadzająca wodę i widzimy jak to jest wykonane  z jakiego materiału ale przecież Pan Wójt nie musi na niczym się znać .  Nie wykonany drenaż płyty boiska Rysunek przekroju pokazuje jak miał być wykonany drenaż płyty boiska i jakie miały być warstwy kruszyw których miało być wbudowane zgodnie z kosztorysem ponad 2 200 ton . To jest ponad 100 naczep tłucznia można w prosty sposób policzyć na ile został oszukany budżet gminy . Koszty tłucznia transportu z kamieniołomu  plus robocizna aby go rozprowadzić warstwami i zagęścić . Pozycja w zestawieniu materiałów 33-cia

1- Trawa naturalna wys. -  5cm
2- Kruszywo frakcja 0-4 ok - 4cm zawartość do 15 %
3- Kruszywo łamane frakcja 6-16 - ok.8cm 
4- Kruszywo łamane frakcja 32-65 -ok15cm
5- Żwir płukany frakcja 8-32 - ok 20cm 

Łącznie kruszyw nie licząc 2-giej pozycji  czyli warstwy wegetacyjnej  20+15+8 = 42 cm za tyle zapłaciła gmina po podpisaniu protokołu odbioru przez Inspektora Nadzoru Pana Józefa Stożka . Poniżej pokażemy zdjęcia z przekopów boiska w czasie niby naprawy gwarancyjnej czyli wykonywania drenażu jako fuszery i znów odebranej przez Pana Wójta Bolesława Żabę jako wodza gminy Prawdy i Rozwoju .


Dlaczego zostało odebrane popękane ogrodzenie i to jeszcze zapłacone dwa razy .
 
dodano: 13:16 12.10.2016
lfil. czytań: 1586