TAK czy NIE?

Nigdy do niczego się nie przyznawaj .
img

Nigdy do niczego się nie przyznawaj,
złapią cię pijanego w samochodzie, to mów,że nie piłeś,
znajdą ci dolary w kieszeni, to mów,że to pożyczone spodnie,
a jak cię złapią na kradzieży za rękę, to mów, że to nie twoja ręka.
Nigdy się nie przyznawaj.


https://www.youtube.com/watch?v=y3bFWFWpifY

W poniedziałek 10.11.2016r w Sądzie Rejonowym w Limanowej odbyło się  posiedzenie Sądu w sprawie II KP 319/16 z złożonego zażalenia  przez pelnomocnika pokrzywdzonego Pana  mec. Janusza Kaczmarka na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Sąd postanowił  o cofnięciu umorzonego postępowania i nakazaniu prokuraturze wszczęcia dochodzenia prokuratorskiego  w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Wójta gminy Mszana Dolna przy realizacji gminnych inwestycji . W przedmiotowych sprawach nasza redakcja także przesłała zawiadomienia w sprawie podejrzeń do innych instytucji oraz organów  naszego państwa odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa w Państwie Prawa .Zebrane dowody  że przewodnicząca Rady Gminy  Mszana Dolna kłamie -  PZPR-owska szkoła . To samo  dotyczy Pani Wice Wójt . Dowody dotyczące tylko jednej małej inwestycji w linku poniżej materiał uzupełniony o nowe dokumenty potwierdzające kłamstwa Wice Wójt - 

Bezzasadna skarga - droga Raba Niżna Piekarczykówka .

http://www.urzedasy.info/nwm/704/bezzasadna-skarga---droga-raba-nizna--piekarczykowka-

Czy Członkowie PZPR-u rządzą w G.M.D.

http://www.urzedasy.info/nwm/577/czy-czlonkowie-pzpr-u-rzadza-w-gmd--Przesłane  zostały przez naszą redakcję pisma do szanownych radnych gminy Mszana Dolna , do każdego  Radnego z osobna , aby nie było wątpliwości że Radni wiedzą o nie prawidłowościach a raczej dokładniej przekrętach do jakich dochodzi w gminie której są Radnymi  , przy realizacji gminnych inwestycji . Treść jednego pisma jako przykładowego publikujemy poniżej .Raba Niżna, dnia 31.10.2016 r.
Wnioskodawca:
Redakcja ,,Urzeasy.info’’
34-730 Mszana Dolna
e-mail:nkbud@wp.pl
 
                                                                          
 
                                    Sz. P.
                                    Radny Gminy Mszana Dolna .
                                    Piotr Doll
 
 
 
  Szanowny(a) Panie(i) Radny(a) od dłuższego czasu nasza redakcja kieruje pisma do Radnych Gminy Mszana Dolna i do dzisiejszego  nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od Pana(i) Radnego(j) więc kierujemy przedmiotowe pismo  do każdego Radnego z osobna . Brak odpowiedzi na przedmiotowe pismo będzie dla naszej redakcji dowodem na popieranie przez Pana(ą) Radnego(ą) działań nie pożądanych do jakich naszym zdaniem dochodzi w Gminie Mszana Dolna .
   Brak  odpowiedzi przez Pana Radnego(ą) mimo nałożonego obowiązku wynikającego z  art.6 ,,Prawo prasowe’’ zostanie to wykorzystane w działaniach prawnych podjętych przez naszą redakcję . Taki obowiązek kontaktu z mediami udzielania informacji i przedstawiania swojego stanowiska  jako osoby publicznej , osoby zaufania publicznego , spoczywa na Radnym wynikający chociażby z ,,Prawa Prasowego’’ .
  Brak zainteresowania się problematyką gminy  a taką są chociażby publikacje prasowe , lub utrudnianie w zbieraniu informacji przez Radnego(ą) poprzez brak współdziałania z mediami  w celu dojścia do prawdy może , tylko świadczyć o działaniu na szkodę interesu publicznego .  Jest to nie dopełnieniem obowiązku spoczywającego na Radnym(ej)  wynikającym chociażby z Roty Ślubowania która odnosi się nawet do Boga w tym względzie  . 
 
 

Rota Ślubowania 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
"Tak mi dopomóż Bóg."

Regulamin Rady Gminy Mszana Dolna 
http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/id,47411.html

Kompetencje rady 

http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/id,47419.html
 
  Szanowny Panie(ni) Radny(a) Gminy Mszana Dolna nasza redakcja przesyła informacje dotyczące działania gminy a dokładniej informacje dotyczące gminnych inwestycji .
 
  Po zebraniu dużej ilości materiału dotyczących realizacji gminnych inwestycji od roku 2008-go , w postaci dokumentów uzyskanych z Urzędu Gminy Mszana Dolna , strony BIP U.G.M.D , obserwacji realizacji gminnych inwestycji  , oraz obszernej dokumentacji zdjęciowej z realizacji gminnych inwestycji . Działając w interesie publicznym opublikowaliśmy nasze wnioski i oceny na stronach naszego portalu ,, http://www.urzedasy.info/ ‘’ . Poglądowo przykładowe nasze publikacje -
 
Odpowiedź Pana Wójta Żaby na wniosek w sprawie prac komisji w 2013 r .
http://www.urzedasy.info/nwm/699/odpowiedz-pana-wojta-zaby-na-wniosek-w-sprawie-prac-komisji-w-2013-r-
 
Boisko w Rabie Niżnej -ciąg dalszy dziennikarskiego śledztwa .
http://www.urzedasy.info/nwm/700/-boisko-w-rabie-niznej--ciag-dalszy-dziennikarskiego-sledztwa-
 
Bezzasadna skarga - droga Raba Niżna Piekarczykówka .
http://www.urzedasy.info/nwm/704/bezzasadna-skarga---droga-raba-nizna--piekarczykowka-

 
  Prosimy szanownego  Radnego(ą) o zajęcie stanowiska w tej sprawie . Czy nasze publikacje pokazujące nieprawidłowości do jakich dochodzi przy realizacji gminnych inwestycji  w ocenie Pana(i)  Radnego(ej)  są działaniem pozytywnym dla interesu publicznego  . Czy nasze publikacje  mają  charakter działania  na korzyść interesu publicznego i pilnowania dobra wspólnego gminy Mszana Dolna czy jemu szkodzą ? .
 
  W wielu wypowiedziach Pana Wójta Bolesława Żaby , Radnych słyszymy że gmina jest szkalowana i nasze publikacje godzą w dobre imię gminy . Czy według Pana (i) Radnego(ej) rolą  mediów jest tajenie nie pożądanych zjawisk do jakich dochodzi przy realizacji gminnych inwestycji i przedstawianie opinii publicznej nie prawdziwych mijających się z prawdą pochlebnych Gminie  informacji .  Czy ich rzetelne i ostre zgodne z prawdą  ich napiętnowanie . Czy nasze oceny są wyssane z palca , czy poparte mocnym materiałem dowodowym .
 
  Szanowny Radny(a) Gminy Mszana Dolna , mandat zaufania jakim został Pan(i) obdarzony(a)  to nie tylko zaszczyt i splendor temu towarzyszący ale przede wszystkim obowiązek względem swoich wyborców a jako katolicy to i względem swojego sumienia . 
 
Z wyrazami szacunku
                                      Redaktor naczelny ,,Urzedasy.info’’
                                                                                          Kazimierz Niżnik

Publikujemy treść skargi na Wójta . Pani Aleksandra kania kłamie w żywe oczy w przesłanej skardze nie było nawet jednej zmianki na temat udzielenia informacji publicznej  i to informacji dotyczącej inwestycji od 2008 roku . Skarga dotyczyła nie dopełnienia obowiązków przez Wójta  Bolesława Żaby wynikającego z Prawa Prasowego tekst skargi poniżej .


Redakcja Portalu ,,Urzedsasy.info’’                                                         Raba Niżna   03.11. 2016r
Kazimierz Niżnik
nkbud@wp.pl
                          
                                                                                   Rada Gminy Mszana Dolna
                          
                                    Skarga na Pana Wójta Bolesława Żabę
       Redakcja portalu ,,Urzedasy.info’’ zwraca się o sprawdzenie i wyciągnięcie konsekwencji  w stosunku do pana Wójta Bolesława Żaby w sprawie nie dopełnienia  swoich obowiązków jako Wójta Gminy wynikających z ustawy ,,Prawo Prasowe’’ .
Art. 6
1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.
2. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do związków zawodowych, organizacji samorządowych i innych organizacji społecznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności publicznej.
4. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki.
 
  Nasza redakcja od stycznia 2016r kieruje pisma do Pana Wójta Bolesława Żaby aby odniósł się do naszych publikacji prasowych .  Do dzisiejszego dnia nie otrzymaliśmy od Pana Wójta żadnej odpowiedzi mimo ciążącego na Panu Wójcie  takiego obowiązku wynikającego z przepisu Prawa Prasowego art. 6-ty.
 http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-26-stycznia-1984-r-prawo-prasowe/rozdzial-1_przepisy-ogolne/?on=19.07.2013
   Nasza redakcja na podstawie zebranych materiałów dowodowych publikuje materiały prasowe dotyczące nieprawidłowości do jakich dochodziło i dochodzi  podczas realizacji gminnych inwestycji gdzie są marnowane publiczne pieniądze . Uważamy że Rada Gminy jako organ kontrolny nad pracą Pana Wójta jak i urzędników urzędu gminy  którymi zarządza i kieruje Pan Wójt powinna z obowiązku wynikającego z przepisów prawa jak chociażby z złożonej Roty Ślubowania mają obowiązek zająć się dogłębnie przedmiotową sprawą , w innym razie będziemy musieli uznać że Radni współdziałają razem z Wójtem   . 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."               "Tak mi dopomóż Bóg."

Regulamin Rady Gminy Mszana Dolna 
http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/id,47411.html

Kompetencje rady 
http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/id,47419.html

   Zadajemy szanownej Radzie Gminy Mszana Dolna fundamentalne pytanie dotyczące istoty bycia Radnym Gminy jego obowiązków i działania dla dobra gminy i jego mieszkańców .
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."               "Tak mi dopomóż Bóg."
   Prosimy o informację o podjętych krokach w przedmiotowej sprawie i wyciągniecie konsekwencji prawnych w stosunku do Pana Wójta w związku nie dopełnieniem ciążących  na Panu Wójcie obowiązków  .
Z wyrazami szacunku
                       Redaktor Naczelny portalu ,,Urzedasy.info’’
                                                                                            Kazimierz Niżnik  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna Gabriel  Rapta  .,,  To że Pani będzie tupała jak dziecko i prosiła o zabawkę to nie znaczy że my musimy dać ‘’
Nie jestem niczyją sekretarką - Aleksandra Kania

 
dodano: 11:52 13.11.2016
lfil. czytań: 503