TAK czy NIE?

Gmina Mszana Dolna ,,Kto jest większym przekrętem ''
img
Rozmowa z Przewodniczącą Rady Gminy Mszana Dolna na temat działania urzędu gminy Mszana Dolna   . Pani Przewodnicząca zgadza się ze stanowiskiem jakie przedstawia redakcja portalu ,,Urzedasy.info'' . Nie wie tylko kto jest większym przekrętem obecny czy poprzedni Wójt . Zgadza się z opinią redakcji że w gminie Mszana Dolna inwestycje mogą być realizowane taniej o połowę i dwa razy lepiej oraz że każdy z pracowników tego Urzędu Gminy byłby lepszym Wójtem niżeli obecny Wójt .Pani przewodnicząca sądzi że nie ma takich ludzi którzy nie robią przekrętów a na 1000-c wykonawców jest może 3-ch uczciwych . Pani Przewodnicząca  wie że to Rada Gminy rządzi gminą i powinna pilnować tego co się dzieje w gminie . Uważa że obecny Wójt nie powinien ujawniać przekrętów do jakich doszło w czasie realizacji inwestycji gminnych za czasów  poprzedniego Wójta . Nie przyrzekała że będzie bezgranicznie lojalna . Prosimy o szczegółowe przesłuchanie i przeanalizowanie tego nagrania z rozmowy z mieszkańcem gminy Mszana Dolna a zarazem dziennikarzem redakcji . Urzedasy.info'' . Z przeprowadzonej rozmowy jednoznacznie wynika że Pani Przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna posiada wiedzę o  nieprawidłowościach do jakich dochodzi w gminie Mszana Dolna  tylko najprawdopobniej  lojalność nie pozwala jej tego ujawnić.   
Czy Radni Gminy Mszana Dolna podejmą działania w celu wyjaśnienia pokazanych nieprawidłowości przez naszą redakcję , przy realizacji gminnych inwestycji . W przesłanych pismach przez naszą redakcję do każdego Radnego z osobna , pokazujemy w zamieszczonych linkach do naszych materiałów prasowych nieprawidłowości do jakich doszło przy realizacji remontu drogi ,  ,,Piekarczykówka i budowie Boiska sportowego w Rabie Niżnej . Brak reakcji Radnych może świadczyć tylko o jednym .                                                                                                                                     
                                                                                                    Raba Niżna, dnia 31.10.2016 r.
Wnioskodawca:
Redakcja ,,Urzeasy.info’’
34-730 Mszana Dolna
e-mail:nkbud@wp.pl

 
                                                                          
 
                                    Sz. P. 
                                    Radny Gminy Mszana Dolna .
                                    Piotr Doll
 
 
 
  Szanowny(a) Panie(i) Radny(a) od dłuższego czasu nasza redakcja kieruje pisma do Radnych Gminy Mszana Dolna i do dzisiejszego  nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od Pana(i) Radnego(j) więc kierujemy przedmiotowe pismo  do każdego Radnego z osobna . Brak odpowiedzi na przedmiotowe pismo będzie dla naszej redakcji dowodem na popieranie przez Pana(ą) Radnego(ą) działań nie pożądanych do jakich naszym zdaniem dochodzi w Gminie Mszana Dolna .
   Brak  odpowiedzi przez Pana Radnego(ą) mimo nałożonego obowiązku wynikającego z  art.6 ,,Prawo prasowe’’ zostanie to wykorzystane w działaniach prawnych podjętych przez naszą redakcję . Taki obowiązek kontaktu z mediami udzielania informacji i przedstawiania swojego stanowiska  jako osoby publicznej , osoby zaufania publicznego , spoczywa na Radnym wynikający chociażby z ,,Prawa Prasowego’’ .
  Brak zainteresowania się problematyką gminy  a taką są chociażby publikacje prasowe , lub utrudnianie w zbieraniu informacji przez Radnego(ą) poprzez brak współdziałania z mediami  w celu dojścia do prawdy może , tylko świadczyć o działaniu na szkodę interesu publicznego .  Jest to nie dopełnieniem obowiązku spoczywającego na Radnym(ej)  wynikającym chociażby z Roty Ślubowania która odnosi się nawet do Boga w tym względzie  . 
 
 
Rota Ślubowania 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
"Tak mi dopomóż Bóg."
Regulamin Rady Gminy Mszana Dolna 
http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/id,47411.html
Kompetencje rady 
http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/id,47419.html
 
  Szanowny Panie(ni) Radny(a) Gminy Mszana Dolna nasza redakcja przesyła informacje dotyczące działania gminy a dokładniej informacje dotyczące gminnych inwestycji .
 
  Po zebraniu dużej ilości materiału dotyczących realizacji gminnych inwestycji od roku 2008-go , w postaci dokumentów uzyskanych z Urzędu Gminy Mszana Dolna , strony BIP U.G.M.D , obserwacji realizacji gminnych inwestycji  , oraz obszernej dokumentacji zdjęciowej z realizacji gminnych inwestycji . Działając w interesie publicznym opublikowaliśmy nasze wnioski i oceny na stronach naszego portalu ,, http://www.urzedasy.info/ ‘’ . Poglądowo przykładowe nasze publikacje -
 
Odpowiedź Pana Wójta Żaby na wniosek w sprawie prac komisji w 2013 r .
http://www.urzedasy.info/nwm/699/odpowiedz-pana-wojta-zaby-na-wniosek-w-sprawie-prac-komisji-w-2013-r-
 
Boisko w Rabie Niżnej -ciąg dalszy dziennikarskiego śledztwa .
http://www.urzedasy.info/nwm/700/-boisko-w-rabie-niznej--ciag-dalszy-dziennikarskiego-sledztwa-
 
Bezzasadna skarga - droga Raba Niżna Piekarczykówka .
http://www.urzedasy.info/nwm/704/bezzasadna-skarga---droga-raba-nizna--piekarczykowka-

 
  Prosimy szanownego  Radnego(ą) o zajęcie stanowiska w tej sprawie . Czy nasze publikacje pokazujące nieprawidłowości do jakich dochodzi przy realizacji gminnych inwestycji  w ocenie Pana(i)  Radnego(ej)  są działaniem pozytywnym dla interesu publicznego  . Czy nasze publikacje  mają  charakter działania  na korzyść interesu publicznego i pilnowania dobra wspólnego gminy Mszana Dolna czy jemu szkodzą ? .
 
  W wielu wypowiedziach Pana Wójta Bolesława Żaby , Radnych słyszymy że gmina jest szkalowana i nasze publikacje godzą w dobre imię gminy . Czy według Pana (i) Radnego(ej) rolą  mediów jest tajenie nie pożądanych zjawisk do jakich dochodzi przy realizacji gminnych inwestycji i przedstawianie opinii publicznej nie prawdziwych mijających się z prawdą pochlebnych Gminie  informacji .  Czy ich rzetelne i ostre zgodne z prawdą  ich napiętnowanie . Czy nasze oceny są wyssane z palca , czy poparte mocnym materiałem dowodowym .
 
  Szanowny Radny(a) Gminy Mszana Dolna , mandat zaufania jakim został Pan(i) obdarzony(a)  to nie tylko zaszczyt i splendor temu towarzyszący ale przede wszystkim obowiązek względem swoich wyborców a jako katolicy to i względem swojego sumienia . 
 
Z wyrazami szacunku
                                      Redaktor naczelny ,,Urzedasy.info’’


 
dodano: 13:50 16.11.2016
lfil. czytań: 546