TAK czy NIE?

Co za ile i dla czego tak drogo?.
Dobry rok w inwestycjach gminnych 
Dla nie co których na pewno dobry rok .

Łączna kwota, na jaką opiewają zawarte  umowy, przekracza 11,2 mln. zł,  w tym  inwestycje  jednoroczne  zakończone w roku  2016  na kwotę blisko  8,5 mln. zł.
Gmina w 2016 roku wykonała wiele niezbędnych inwestycji w infrastrukturze drogowej, poddając modernizacji drogi gminne i drogi wewnętrzne które są w zarządzie gminy.
Dzięki staraniom władz gminy udało się pozyska środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęski żywiołowej na:
 1. Remont mostu w ciągu drogi "Kasinka Mała - Stożki, Zapotocze, Łabuzy, Grochole, Zagrody" w miejscowości Kasinka Mała;
 2. Remont drogi gminnej nr 2509003 Kasina Wielka - Pańskie w miejscowości Kasina Wielka;
 3. Remont drogi Kasinka Mała - Łopuszne nr 2509007 w m. Kasinka Mała – zadanie w trakcie realizacji.
Wartość wykonanych prac wyniosła: 1.882.825,94 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 899.675,86 zł
Pozyskano również środki finansowe w formie dotacji z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
 1. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Lubomierz - Ogiele Górne - Ogielowo" w m. Lubomierz;
 2. Remont drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych Raba Niżna - Sochówka.
Łączna wartość wykonanych prac wyniosła: 553.928,04 zł.
Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi z lat od 2006 i z 2010 roku w wysokości 100.000,00 zł na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. ”Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska na działkach o nr ew. 7442, 7461, 7462, 7463, 7482” w Kasinie Wielkiej wraz z odbudową drogi gminnej w km 0+060-0+150 i w km 0+460-0+550””. Wartość zadania wyniesie: 141.450,00 zł
 
Wykonano również dokumentację geologiczno - inżynierską w ramach zadania pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska na osiedlu Borki w Lubomierzu wraz z odbudową drogi gminnej i mostu w km 0+070 - 0+110”. Wartość zadania wyniosła: 34.440,00 zł.
Na to zadanie Gmina w 2017 roku będzie wnioskowała o środki z MUW na wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej.
 
Gmina wraz z Województwem Małopolskim realizuje zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 odc. 010 km 1+984,00 – 2+052,10 oraz 2+090,30 – 2+173,60 w m. Kasina Wielka przez budowę zatok autobusowych, przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW 964 skrzyżowanie z DG w kierunku PKP i wyciągu Śnieżnica w m. Kasina Wielka”.
Wartość zadania wyniesie: 438.320,04 zł, w tym środki Województwa Małopolskiego w kwocie: 226.854,66 zł.
 
Gmina Mszana Dolna wspólnie  z Powiatem Limanowskim zrealizowała zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika dla pieszych z oświetleniem drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka  w m. Kasinka Mała w km 0+094,40 - km 1+134,64”.
Wartość zadania wyniosła: 750.000,00 zł, w tym udział powiatu limanowskiego w wysokości: 337.854,00 zł,
 
Gmina zrealizowała i realizuje również wiele inwestycji drogowo mostowych ze środków własnych. Należą do nich:
Drogi o nawierzchni asfaltowej:
 1. Droga na os. Fligi - Krzystki w Mszanie Górnej;
 2. Droga na os. Halcoki w Łętowem;
 3. Droga na os. Dziedziny w Łostówce;
 4. Droga na os. Mastki-Filipy w Olszówce;
 5. Droga na os. Spyrki, Gargasy w Kasinie Wielkiej;
 6. Droga na os. Dyzmy w Kasince Małej;
 7. Plac przy kompleksie sportowym „WITÓW” w Mszanie Górnej;
 8. Droga na os. Żabówka oraz plac przy Szkole Podstawowej  nr 3 w Kasince Małej;
 9. Droga na os. Trzeciaki w Kasinie Wielkiej;
 10. Droga na os. Kuce w Kasince Małej;
 11. Droga na os. Bajki w Rabie Niżnej;
 12. Droga na os. Szczypki w Kasince Małej – inwestycja  w trakcie realizacji;
 13. Droga do os. Pyrze, Woźniaki, Kulówka, Czarnoty w Kasince Małej – inwestycja  w trakcie realizacji;
 14. Droga na os. Ciemniaki w Łostówce;
 15. Droga na os. Mizery–  Sobczaki w Lubomierzu – inwestycja w trakcie  realizacji;
 16. Droga na os. Węglarze Górne w Mszanie Górnej;
 17. Droga na os. Bale w Olszówce – inwestycja w trakcie realizacji;
 18. Droga na os. Pyrze w Kasince Małej – inwestycja w trakcie realizacji.
Wartość wykonanych prac: 2.299.179,35 zł w ramach tych środków zmodernizowano 5,22 km dróg.
Remonty cząstkowe dróg asfaltowych:
 1. Droga gminna Kasina Wielka – Gruszowiec - Szymony w Kasinie Wielkiej;
 2. Droga na os. Sołtysy w Mszanie Górnej;
 3. Droga na os. Nawary oraz os. Łabuzy - Żury w Olszówce;
 4. Droga na os. Derczaki w Łętowem;
 5. Droga na os. Podgronie w Łętowem;
 6. Droga na os. Zapotocze w Kasince Małej;
 7. Droga na os. Siarki w Lubomierzu;
 8. Droga na os. Dziergonie w Kasince Małej ;
 9. Droga na os. Sołtysy w Mszanie Górnej;
 10. Droga Pod Skałą w Łostówce.
Wartość wykonanych prac: 221.848,05 zł.
 
Drogi o nawierzchni żwirowej:
 1. Droga na os. Macugi w Rabie Niżnej - w zakresie jaki umożliwiły zgody mieszkańców
 2. Droga na os. Szczypki, Płoskonki, Widzisze, Lipienie w Kasince Małej
 3. Droga na os. Waligóry w Olszówce
 4. Droga na os. Snozy w Łętowem
 5. Droga na os. Fornale w Łostówce
 6. Droga na os. Pajdy w Łętowem
 7. Droga na os. Niedojady w Łętowem
 8. Droga na os. Fornale, Bogacze w Kasinie Wielkiej
 9. Droga na os. Klubki, Fornale w Kasinie Wielkiej
 10. Droga na os. Mazgaje wraz z rozbiórką dojazdu do mostu tymczasowego do osiedla Trzeciaki w Kasinie Wielkiej
Wartość wykonanych prac: 219.109,19 zł
 
Remonty odwodnień i zabezpieczenia korpusów dróg:
 1. Odwodnienie drogi na os. Malce w Mszanie Górnej
 2. Odwodnienie drogi na os. Wcisły w Mszanie Górnej
 3. Odwodnienie drogi na os. Sawiny w Mszanie Górnej
 4. Odwodnienie drogi na os. Nowaki w Łętowem
 5. Odwodnienie drogi na os. Adamy w Łętowem
 6. Odwodnienie drogi na os. Łącki w Łętowem
 7. Odwodnienie drogi na os. Prośki w Łętowem
 8. Odwodnienie drogi do os. Kuzoki, Krupówka, Janówka w Rabie Niżnej
 9. Odwodnienie drogi na os. Kiece w Glisnem
 10. Odwodnienie drogi na os. Uchryny w Glisnem
 11. Odwodnienie drogi na os. Wójciki w Kasinie Wielkiej
 12. Odwodnienie drogi na os. Pietry w Kasinie Wielkiej
 13. Odwodnienie drogi na os. Dział w Olszówce
 14. Odwodnienie drogi na os. Gryzy-Kunochy w Olszówce
 15. Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej Raba Niżna - Glisne w Rabie Niżnej
 16. Zabezpieczenie korpusu drogi na os. Kunochy w Olszówce
 17. Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej Kasinka Mała - Filipiaki w Kasince Małej
 18. Zabezpieczenie korpusu drogi do os. Chorągwiccy  w Łostówce
 19. Zabezpieczenie korpusu drogi do os. Pajdziki – Surmy w Lubomierzu
 20. Montaż barier bezpieczeństwa na przepuście do os. Prośki-Michory w Łętowem
 21. Montaż barier ochronnych przy drodze do os. Łacne w Kasinie Wielkiej
 22. Montaż barier ochronnych przy drodze do os. Pawlaki i Liagsy w Łostówce
 23. Montaż barier ochronnych przy drodze do os. Steczki w Mszanie Górnej
Wartość tych prac wyniosła: 265.985,99 zł
Infrastruktura mostowa:
 1. Budowa przepustu w ciągu drogi do osiedla Bolisęgi w miejscowości Mszana Górna w km 0+400 pot. Bolisęgi wraz z dojazdami – zaprojektuj i wybuduj
 2. Remont mostu Lubomierzu – Borki
 3. Remont mostu Lubomierz - Marczaki
 4. Remont mostu Olszówka – Gilówka;
 5. Remont mostu w ciągu drogi do osiedli Skalisne w Olszówce;
 6. Zabezpieczenie przyczółka mostu w ciągu drogi Skrzydlna - Stacja kolejowa - Kasina Wielka;
 7. Zabezpieczenie podpór mostu w ciągu drogi do osiedla Łacne w Kasinie Wielkiej;
 8. Remont przepustu pod drogą  na os. Ząski w Łostówce;
 9. Remont przepustu w ciągu drogi Kasina Wielka - Stacja PKP;
 10. Remont przepustu pod drogą do os. Barany w Olszówce;
 11. Remont przepustu pod drogą do os. Nowaki w Lubomierzu.
Wartość wykonanych prac wyniosła: 342.338,13 zł.
 
Przeprowadzono również remont chodnika przy drodze do osiedla Tobołówka (do Kościoła) w m. Raba Niżna. Wartość prac wyniosła: 29.316,62 zł.
 
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy:
W bieżącym roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kuczaje w miejscowości Łętowe. Prace rozpoczęto w roku 2015. W ramach zadnia wykonano: 600 mb kanałów fi 200 oraz ponad 270 mb przyłączy i przyłączeń do budynków. W miejscach zbliżeń kanalizacji do potoku Łętowe wykonano 60 mb umocnień brzegów.
W wyniku realizacji zadania wykonano 11 podłączeń budynków; dla dwóch niezamieszkałych budynków pozostawiono możliwość podłączenia w przyszłości.
Koszt budowy wyniósł: 195.286,04 zł. Kwota ta zawiera koszt wykonania projektu budowlanego wraz z nadzorem inwestorskim.
Zadanie zostało wykonane w ramach budżetu Gminy Mszana Dolna.
 
W ramach zadania ”Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Łostówce i Kasince Małej” wykonano 770 mb kanałów kanalizacji sanitarnej. Jego wynikiem było podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej 19 budynków w Łostówce i 1 budynku w Kasince Małej. Koszt robót budowlanych wyniósł: 97 087,86 zł (część środków w wysokości 18 291,05 zł na realizację tego zadania przesunięto z refundacji uzyskanej z NFOŚIGW w Warszawie). Koszt wykonania dokumentacji i nadzoru inwestorskiego; 4 000,00 zł
 
Obecnie Gmina realizuje zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mszanie Górnej II etap”. Inwestycja obejmuje część Mszany Górnej: osiedla Zagrody, Kopytki, Bolisęgi, Kubiki, Krzysztofy, Skiby, Marki oraz Dziedziny, Steczki, i Witki. Termin realizacji tego przedsięwzięcia - do grudnia 2017 r.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie  ponad 12 km kanalizacji, wraz z podłączeniem ok. 160 budynków mieszkalnych. Koszt prac budowlanych to niemal 3,5 mln zł.
Ponadto Gmina planuje wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych do budynków, które nie zostały ujęte w realizowanym projekcie.
 
Gmina Mszana Dolna posiada przygotowany do realizacji projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej.
W przyszłym roku zostanie zlecony projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Kasina Wielka z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Lubniu.  Projekt będzie współfinansowany ze środków „Górna Raba” Sp. z o.o. do  wysokości 100 tys. zł.
 
Gmina pozyskała dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym „Witów” w Mszanie Górnej oraz przy Szkole Podstawowej w Łętowem. W wyniku realizacji zadania zasadzono ponad 1000 szt. różnorodnych roślin oraz zamontowano ławki parkowe i kosze na śmieci. Łączna kwota dotacji wyniosła 13 232 zł.
 
Inwestycje w infrastrukturze oświatowej:
Kończący się rok był dla inwestycji kubaturowych czasem wytężonej pracy dla poprawienia warunków nauki młodzieży szkolnej oraz możliwości spędzenia wolnego czasu przez  mieszkańców naszej gminy. Do tych pierwszych inwestycji niewątpliwie należy wymiana starej, zniszczonej instalacji elektrycznej, remont sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej. Wartość tego zadania to117.686,63 zł.
Wykonano również piłkochwyty w Zespole Szkoły i Przedszkola w Łostówce, na które wydatkowano kwotę56.180,13 zł.
Do prac remontowych poprawiających estetykę budynku oraz bezpieczeństwo uczniów należy malowanie zniszczonej blachy na dachu oraz pokrycie szczytów blachą niskotrapezową w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej. 
W Zespole Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej wykonano  prace  polegające na  naprawie nawierzchni z płyt poliuretanowych  boiska poprzez  zniwelowanie nierówności pomiędzy płytami. Inwestycją służącą wszystkim mieszkańcom naszej Gminy jest zagospodarowanie na cele rekreacyjne części działki przylegającej do stadionu sportowego „Witów” w Mszanie Górnej. Koszt tego zadania wyniósł 76.275,16 zł.
 
Łączna kwota, na jaką opiewają zawarte  umowy, przekracza 11,2 mln. zł,  w tym  inwestycje  jednoroczne  zakończone w roku  2016  na kwotę blisko  8,5 mln. zł.
źródło  za - http://www.mszana.pl/aktualnosci,3095.html#.WFzqEdThBiw
dodano: 10:19 23.12.2016
lfil. czytań: 450